PP de Vinaròs

Elecciones Municipales 2011 - Programa Electoral

Programa electoral 2011 en valencià

FER MÉS I MILLOR AMB MENYS GASTO

1.            Des del primer any aprovarem un pla estratègic de racionalització del gasto corrent a quatre anys que tindrà per objectiu millorar l'aplicació dels fons destinats a atendre els gastos de funcionament. Control transparent del gasto públic. Publicació periòdica de la situació econòmica real de l'Ajuntament.

2.            Gestionar amb criteris d'austeritat el gasto públic i control economicofinancer. Farem de l'austeritat en el gasto el criteri prioritari en l'administració del nostre Ajuntament, seguint el principi d'estabilitat amb sostres de gasto i endeutament, garantint la viabilitat i sostenibilitat de les finances municipals.

3.            Facilitar el pagament fraccionat dels impostos municipals. Sense perjudicar la prestació dels servicis públics, revisarem totes aquelles concessions que no responguen a una racionalitat econòmica o administrativa, o suposen minva de transparència o de garanties jurídiques.

4.            Retallarem els gastos burocràtics, de representació i de publicitat institucional, suprimint totes aquelles actuacions que no es consideren imprescindibles.

5.            Potenciarem l'ús de la central de compres per a millorar l'eficiència especialment en àrees com a equipament, energia o manteniments.

DINAMITZAR L'ECONOMIA LOCAL PER A CREAR OCUPACIÓ

6.            La creació d'ocupació és el nostre primer objectiu des de la nova regidoria específica d'Ocupació.

7.            La burocràcia per a la posada en marxa d'una activitat empresarial es reduirà a 20 dies i es reduiran les taxes i impostos municipals. Exempció fiscal del 100% el primer any i el 50% el segon a les noves empreses

8.            Promourem desgravacions fiscals a empresaris que contracten persones amb tots els membres de la unitat familiar en desocupació.

9.            Impulsarem que les pimes puguen pagar l'IVA només després que ho hagen cobrat.

10.          Activarem un “viver d'empreses” per a nous emprenedors.

11.          Creació d'una borsa de treball local amb subvencions i ajudes per a les empreses que contracten a través d'esta borsa amb contractes superiors a un any a temps complet.

12.          Promocionarem l'auto ocupació de persones amb discapacitat per mitjà de la simplificació de la concessió d'autoritzacions per a la posada en marxa de negocis en la via pública o espais públics.

13.          Establirem canals permanents de comunicació de l'ajuntament amb els sectors empresarials per a afavorir un clima i una regulació propicis per al desenrotllament de noves oportunitats de negoci.

14.          Recolzarem la coordinació efectiva entre l'ajuntament, les universitats, els centres de formació i les empreses per a la consolidació d'inversions. Fomentar les pràctiques d'empresa a través de les universitats.

DINAMITZAR EL COMERÇ I EL TURISME

15.          Potenciar el Mercat Municipal com a motor del comerç local.

16.          Potenciarem i consolidarem els centres comercials oberts en el municipi, per a afavorir les sinergies i la coordinació entre les pimes del comerç local.

17.          Elaboració d'un Pla d'Excel·lència Comercial.

18.          Col·laboració amb l'Associació de Comerciants amb l'objectiu de potenciar i millorar la qualitat del comerç local.

19.          Recuperar la Setmana de la Moda i el comerç en el carrer amb la creació de Fires Sectorials.

20.          Potenciarem l'Oficina d'Informació Municipal de Consum (OMIC)

21.          Potenciarem un portal dirigit als comerços locals com botiga virtual. Connexió de l'oferta comercial municipal a través de les noves tecnologies, sempre en col·laboració amb les associacions de Comerciants i amb plenes garanties per al consumidor.

22.          Fomentarem el turisme com a factor imprescindible per a reactivar l'economia de Vinaròs.

23.          Gestionar davant de totes les administracions per a la captació del “turisme de salut”, potenciar el “turisme esportiu” i el “turisme nàutic” i consolidar el turisme gastronòmic.

24.          Continuar potenciant la marca “”Vinaròs” assistint a Fires i Certàmens Nacionals i Internacionals.

25.          Protegir la costa per mitjà de la recuperació dels espais litorals, potenciant les cales amb la millora dels seus accessos i senyalitzacions.

26.          Mantindre el Concurs Nacional de Cuina aplicada al llagostí encara que eliminant el sopar de gala posterior.

APOSTA PEL SECTOR AGRÍCOLA

27.          Elaboració d'un Pla de millora de les infraestructures rurals. Millora i conservació dels camins rurals, així com asfaltat de noves vies.

28.          Adequació del pont sobre el riu Cervol de la carretera de l'ermita.

29.          Potenciar el Consell Local Agrari com a element bàsic del desenrotllament i promoció del sector primari.

30.          Elaborarem polítiques actives de promoció del producte agrícola local fomentant un mercat de proximitat.

31.          Recolzar la instal·lació de nous jóvens agricultors.

UN AJUNTAMENT EFICIENT, TRANSPARENT I DE QUALITAT

32.          Establirem una finestreta única per als ciutadans per a qualsevol tràmit amb l'Administració local.

33.          Col·laborar amb entitats i associacions de veïns potenciant i integrant activament a tots els col·lectius locals, tant culturals, esportius, jóvens, etc.

34.          Reactivar la web municipal perquè sigue un verdader instrument de relació amb l'administració per als ciutadans.

35.          Impulsarem la implantació efectiva de les solucions tecnològiques més avançades per a aconseguir una verdadera administració local digital, amb la  digitalització de tots els arxius administratius, substituint progressivament els arxius de paper pels electrònics i difondrem entre els empleats públics la cultura de l'ús de la firma electrònica, afavorint la seua utilització en els procediments interns.

36.          Compromís de respondre, preferentment a través del correu electrònic, totes les instàncies presentades en l'Ajuntament en un termini no superior als set dies hàbils.

COMPROMESOS AMB EL BENESTAR

37.          Construcció de la residència per a la tercera edat.

38.          Impulsarem les reformes necessàries per a garantir la sostenibilitat i la millora de la nostra societat del benestar ampliant la prestació dels servicis públics.

39.          Fomentarem la coordinació entre els distints nivells assistencials: atenció primària, atenció especialitzada i hospitalària, residencial, centre de dia i assistència domiciliària.

40.          Reforçarem el paper de l'ajuntament en les polítiques i mesures de promoció de la salut pública.

41.          Ampliació dels programes que es desenrotllen en el Centre de Rehabilitació i Integració Social per a malalts mentals (CRIS). Creació d'una unitat com a centre d'autoestima per a malalts mentals en les dependències del CRIS.

42.          Posada en funcionament real del Centre d'Assistència jurídica i psicològica per a dones víctimes de la violència de gènere.

43.          Manteniment del programa conjunt amb la Generalitat de “Major a casa” per al servici de menjar, neteja i bugaderia. Potenciar l'atenció domiciliària i el centre per a malalts d'Alzheimer i altres demències.

44.          Programes específics de rehabilitació destinats a la tercera edat, a desenrotllar en la piscina climatitzada, a més de continuar amb les classes de gimnàstica de manteniment.

45.          Mantindre els lots per als nostres majors en les Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere.

46.          Construcció i posada en marxa del segon Centre de Salut en el terreny cedit per l'Ajuntament.

47.          Dotació de sòl per a pàrquing i heliport per a l'Hospital.

48.          Creació de programes per a la normalització de la convivència ciutadana entre la població autòctona i la immigrant. Compromís per a la integració de nous vinarossencs per una convivència més simbiòtica.

49.          En col·laboració amb l'administració autonòmica, potenciació de la xarxa de mediadors en l'àmbit sanitari i sociosanitari, que adeqüe les condicions d'accés als immigrants, així com els informe de l'accés al mateix.

50.          Posar els mitjans per a atenuar les càrregues d'aquells que cuiden dels seus majors o tinguen dependents a càrrec seu.

51.          Aconseguir la plena integració del discapacitat en la societat vinarossenca com a objectiu prioritari i irrenunciable.

52.          Crearem la Regidoria de Discapacitat per a cristal·litzar en la societat les necessitats d’este col·lectiu.

53.          Posada en marxa real del Consell Local de Discapacitat.

54.          Aprovarem un Pla d'Inclusió de les persones amb discapacitat que articularà tota la política local en matèria de discapacitat.

55.          Creació del Fòrum Local de Participació Ciutadana, amb associacions de veïns, ONG, entitats esportives, culturals i socials.

56.          Crearem un menjador social per a persones amb necessitats econòmiques i que estiguen empadronades a Vinaròs amb anterioritat a l'1 de gener del 2010.

57.          Implantarem el Banc de temps per a fomentar l'intercanvi d'activitats.

58.          Ampliar l'oferta formativa i lúdica de l'Escola de Persones Adultes.

59.          Campanyes de formació i divulgació d'educació viària, conducció de ciclomotors i normes de tràfic.

60.          Ajudes a la vivenda i especialment al Lloguer Jove. Sol·licitud de Plans autonòmics d'ocupació i vivenda per als jóvens.

MILLOR SEGURETAT, GARANTIA DE LLIBERTAT

61.          Increment de la plantilla de la Policia Local per a major vigilància permanent en tot el terme municipal.

62.          Més presència policial en els carrers amb policia de proximitat o de barri.

63.          Exigir al Govern Central la posada en funcionament de la  Comissaria Administrativa  de la Policia Nacional.

64.          Impulsarem un pla local contra l'incivisme per a acabar amb la impunitat d'accions vandàliques, desarticular les bandes violentes i lluitar contra les màfies que exploten la mendicitat i la prostitució.

65.          Desenrotllar estudis de tràfic i mobilitat urbana. Modificació de la circulació vial en el nucli urbà.

66.          Desenrotllarem un Pla de Seguretat del Comerç i del Turisme, millorant la coordinació amb la seguretat privada, mantenint un diàleg constant amb els sectors afectats i utilitzant sistemes de video-vigilància en les zones més problemàtiques.

67.          Millorarem la vigilància augmentant la presència policial nocturna en àrees conflictives i en les zones de major densitat delictiva, millorant la col·laboració de la vigilància privada en zones d'oci i centres comercials.

68.          Impulsarem un pla de seguretat en el camp per a lluitar contra robatoris en explotacions agropecuàries, augmentant la vigilància i els controls.

69.          Potenciar el voluntariat de Protecció Civil, dotant-lo de vehicles propis i amb cursos de formació específica.

DISFRUTAR DEL TEMPS LLIURE

70.          Impulsarem el potencial del sector de la cultura i els seus creadors com a motors del creixement econòmic.

71.          Garantirem la sostenibilitat dels béns i equipaments culturals en col·laboració amb fundacions de la iniciativa privada que permeten als nostres ciutadans disfrutar de la cultura.

72.          Dotació de l'espai multiusos per a la instal·lació de fires i esdeveniments ludicoculturals.

73.          Auspiciar la posada en marxa d'una nova zona d'oci nocturn, en espai urbà, evitant les molèsties als residents més pròxims.

74.          Impulsarem la creació d'un centre d'oci en la nostra ciutat amb sales de cine.

75.          Potenciarem el Casal Jove amb activitats diverses a proposta de la gent jove.

76.          Potenciar una Comissió de Festes realment efectiva i participativa amb la col·laboració de totes les entitats.

77.          Potenciarem la programació de festes amb actuacions d'artistes de primera fila.

78.          Impulsar que el Carnestoltes de Vinaròs sigue declarat d'Interés Turístic Nacional.

79.          Impulsar que la Setmana Santa de Vinaròs sigue declarada d'Interés Turístic Autonòmic.

80.          Ampliarem l'ús d'instal·lacions municipals per a  la pràctica d'activitats esportives i culturals fora de l'horari escolar.

81.          Fomentarem l'exercici físic com un hàbit per a la millora de la salut dels ciutadans, en especial, la de grups de població amb dificultats d'accés a la pràctica d'activitat física i esport.

82.          Impulsarem el patrocini privat com a fórmula per al desenrotllament i la sostenibilitat de l'esport. 

83.          Promoure la flexibilitat i ampliació d'horaris dels col·legis, amb oferta d'activitats complementàries i extraescolars que contribuïsquen a la formació dels alumnes i a la conciliació de la vida familiar i laboral.

84.          Posada en marxa del programa “a l'eixir del cole” com a complement a la labor  dels pares en matèria educativa amb activitats esportives, culturals i d'idiomes.

85.          Ajudes a les A.M.P.A.S.

86.          Posada en marxa de la Guarderia infantil i manteniment del “chiquibono”. per als xiquets menors de 3 anys com a mesura d'ajuda a la integració laboral de la dona.

87.          Ampliarem l'horari d'obertura de la biblioteca durant el període d'exàmens des de les 08:00 hores fins a les 22:00 hores ininterrompudament per a facilitar el seu ús per part dels estudiants universitaris.

88.          Creació d'un fons bibliogràfic universitari en la biblioteca municipal.

89.          Aconseguir que Vinaròs sigue seu permanent de cursos d'estiu de les universitats de la Xarxa Joan Lluís Vives.

90.          Implantarem el servici “Biblioteca a casa” per a persones majors o amb discapacitat.

91.          Incentivar l'organització de cursos d'estiu per a universitaris.

92.          Creació de beques per a la investigació i estudis locals. Suport als jóvens creadors amb beques, premis, exposicions, escoles i tallers de formació i espais de creació i difusió.

93.          Sol·licitar l'augment de cicles formatius de Formació Professional.

94.          Recuperarem el Parc de Nadal com a atracció per als més menuts durant les festes nadalenques.

95.          Crearem la “Escola de Setmana Santa” amb activitats per a xiquets i jóvens.

96.          Construcció i posada en marxa de l'ampliació de l'IES José Vilaplana

97.          Construcció i posada en marxa del col·legi d'Infantil i Primària Jaume I.

98.          Ampliarem l'Escola Municipal d'Art i les instal·lacions de la “Escola de Persones Adultes”.

99.          Incrementarem el suport i patrocini de les activitats culturals que desenrotllen les entitats culturals.

100.        Vetlarem pel manteniment i potenciació de les tradicions i costums de la nostra ciutat.

101.        Potenciarem el coneixement dels nostres balls típics com “Els Camaraes”.

102.        Posada en marxa d'una nova Escola-Taller.

103.        Creació de la “Setmana pel Valencià”.

104.        Afavorir l'ús del valencià en tots els àmbits i activitats a través del Gabinet de Normalització Lingüística.

105.        Potenciar el programa de voluntariat lingüístic per a castellanoparlants.

106.        Posar en valor el Consell Local de Cultura.

107.        Creació d'una web municipal de lliure accés amb els documents de l'Arxiu Municipal.

108.        Potenciar el concurs de pintura i escultura municipal així com augmentar la col·laboració amb el Concurs de Música de Cambra que organitza anualment Joventuts Musicals de Vinaròs.

109.        Digitalitzar tota l'hemeroteca del Setmanari Vinaròs i posar-la a l'abast dels ciutadans a través d'Internet.

110.        Completar la Ciutat Esportiva amb la piscina municipal i resoldre tots els problemes d'accessos.

111.        Creació d'un carril ludicoesportiu cap a l'ermita dels nostres patrons amb espais de pràctica esportiva i de descans.

112.        Ampliació dels carrils-bici existents fins a dotar d'un circuit urbà de més de 10 quilòmetres.

113.        Potenciar a través del Consell d'Esports als clubs i entitats amb tots els mitjans necessaris tant a nivell econòmic com d'infraestructures.

114.        Compromís d'obrir al públic el pavelló municipal durant els mesos de juliol i agost un mínim de 8 hores diàries, establint una borsa de treball per a esta ocupació específica per a menors de 25 anys.

115.        Construcció de noves pistes de frontó i pàdel.

116.        Potenciarem les activitats esportives no competitives: “Senderisme” i “Volta a Vinaròs en patins”.

117.        Fomentarem l'esport entre les persones amb discapacitat tant en les competicions competitives com en les no competitives.

VINARÒS PER A VIURE

118.        Implantarem les millors pràctiques mediambientals en matèria d'arquitectura, equipaments, servicis, soroll, aigua, energia, transports, comunicacions i residus.

119.        Reforçarem el control i seguiment dels convenis urbanístics i implantarem auditories especials sobre gestió urbanística.

120.        Simplificarem la tramitació de llicències i tributs per a obres domèstiques menors i reduirem els supòsits en què siguen necessaris.

121.        Fomentarem la rehabilitació d'edificis i vivendes, així com el fraccionament i ajornament de les taxes i tributs derivats d'estes actuacions, com per exemple en la instal·lació d'ascensors i altres mesures d'accessibilitat per a vivendes antigues.

122.        Aplicació de l'ordenança sobre accessibilitat per a potenciar els programes d'eliminació de barreres arquitectòniques en vies i edificis públics i adaptarem  el pla d'ordenació urbana i de mobilitat per a fer-los adequats a les circumstàncies de la discapacitat.

123.        Potenciarem la integració del  port amb la ciutat, per a obrir-la al mar i millorar els servicis als ciutadans i l'activitat empresarial.

INFRAESTRUCTURES EFICIENTS I MOBILITAT SOSTENIBLE

124.        Millorarem la seguretat en els accessos escolars a peu i amb bici en l'entorn dels centres educatius.

125.        Pla de Manteniment d'instal·lacions municipals.

126.        Excel·lència de servicis a l'usuari de parcs infantils.

127.        Pla d'eficiència energètica per a reduir el gasto elèctric i ajudar a la conservació del medi ambient.

128.        Potenciarem el transport urbà col·lectiu com a mitjà alternatiu al vehicle privat reconsiderant les parades actuals.

129.        Exigir la posada en marxa de la línia de Rodalia Vinaròs – Castelló.

130.        Creació d'una partida pressupostària per a subvencionar el transport universitari mentre no es milloren les freqüències ferroviàries.

131.        Pla quadriennal de renovació i conservació de l'asfaltat de les vies urbanes.

VINARÒS SERÀ RESPONSABLE AMB EL MEDI AMBIENT

132.        Promourem una política mediambientalment responsable que establisca criteris ecològics en el planejament i desenrotllament de la nostra ciutat.

133.        Pla de renovació dels contenidors de fem revisant la ubicació dels mateixos per a evitar les molèsties en els encreuaments.

134.        Potenciar la creació de noves illes de contenidors soterrats, així com garantir un estat de neteja òptim dels mateixos.

135.        Instal·lació de contenidors de reciclatge per a oli domèstic.

136.        Pla Verd de la ciutat. Execució de totes les zones verdes existents en les Urbanitzacions de la nostra ciutat, així com la seua conservació general.

137.        Combatre la contaminació acústica de la nostra ciutat.

138.        Gestionar la creació d'un Centre d'Interpretació i educació ambiental en l'ermita.

139.        Erradicació total d'abocadors incontrolats del terme municipal i segellat de l'actual abocador de residus urbans.

140.        Millora de la neteja en tot el nucli urbà.

141.        Exigirem al Govern Central que execute el projecte ja redactat de recuperació ambiental i paisatgística de Sol de Riu.

142.        Parc públic de 40.000 metres quadrats en “Camí Fons” com a pulmó verd de la ciutat.

143.        Potenciar el Consell local de Medi Ambient com a òrgan consultiu de la regidoria, amb representació de tots els sectors i organitzacions socials relacionats.

144.        La web municipal servirà d'enllaç per a l'adopció d'animals domèstics en col·laboració amb el Cau i Proda.

145.        Auspiciar la construcció d'instal·lacions complementàries de transport com l'estació d'Autobusos.

146.        Urbanització de la circumval·lació al nucli urbà.

147.        Incentivar una política de construcció d'aparcaments.

148.        Posada en marxa de la Ciutat del Transport amb aparcaments per a vehicles pesats en la zona industrial del Camí Rossell.

149.        Pla quadriennal de remodelació, urbanització i dotacions urbanístiques dels carrers més deteriorats del nucli urbà.

150.        L'última proposta és el compromís de satisfer dia a dia i atendre de forma continuada les necessitats de la població, resolent els problemes i sense crear-ne de nous.

Ficheros:

Programa en valencià

Uso de Cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra Política de COOKIES